Restauració i instal.lació

El treball de revisió i de restauració, així com el muntatge, i la instal.lació posterior a l’església de Santa Maria de Cubelles, han estat encomanats al taller Organum BCN que dirigeix l’orguener Antoni González Mauri.

L’organització i l’inventari de tots els elements es realitza al taller, un espai de les mateixes dimensions que els de la Parròquia de Cubelles. Amb precisió d’orfebre es posen a punt tots i cada un dels elements que costitueixen l’estructura de l’orgue, un procés artesanal que hom preveu enllestir la tardor de 2020.

Procés de reparació, ampliació i instal.lació definitiva

La reparació i ampliació de l’orgue afecta els elements següents: motors, manxes de reserva, salmers i tubs. L’harmonització i l’afinació de cada tub, de cada família tímbrica entre sí, es completa amb els elements elèctrics i d’electrònica indispensables per al funcionament de l’orgue a plè rendiment. Els treballs de fusteria i ferreria coronen el procés cap a la instal.lació definitiva.

L’ebenisteria que enmarca i dóna unitat a tot l’Instrument és a càrrec del taller Art, de Carles Rios de Cubelles.

Descripció esquemàtica

 

Motors de l’orgue

Reducció dels tres motors inicials.

Construcció d’una caixa insonoritzada.

Instal.lació de l’escomesa elèctrica des del motor fins a la companyia elèctrica.

 

Manxes de reserva o flotadors.

Neteja a fons. Si s’escau, empellar i empaperar les manxes novament.

Neteja a fons de les cortines reguladores; revisió de les unions amb el motor (o motors) i revisió del correcte funcionament.

 

Neteja dels elements addicionals: portavents, conductes, etc.

Conducció correcta de l’aire des d’els motors fins als salmers, tenint en compte la disposició física a la Parròquia.

 

Empaperament dels maons que donen pressió constant a l’orgue perquè no s’embruti i tampoc deixin restes de terra a tot el conjunt.

 

 Salmers. Assemblatge

Substitució dels petits conductes de plom malmesos durant el desmuntatge a Alemanya.

Cablejat elèctric necessari per al funcionament de l’instrument.

Nou cablejat dels salmers elèctrics i dels electroimants, coordinat pels instal-ladors voluntaris de la Parròquia.

 

Tubs

Control exhaustiu:  neteja a fons de cada un, verificació de l’emissió correcta del so, i reparacions necessàries.

Entalles noves per als dos 8’ de les façanes originals corresponents a «Prinzipal 8’» de l’orgue Major i «PrinzipalBass 8’» del Pedal.

Registre del Pedal «Subbass 16’»una mica més gran, si l’espai ho permet.

Actualment és una mica petit, per ser l’únic 16’ del Pedal existent en aquest instrument

Col·locació dels tubs en ordre d’aparició sobre el salmer i comprovació del correcte funcionament. Fins que no està un registre del tot correcte, no es procedeix a afegir el següent.

Construcció d’estructures noves, o canvi de les antigues, per subjectar els tubs a la nova ubicació.

 

Harmonització i afinació general

Establiment d’un diapasó i de la pressió de l’aire justa i correcta amb actuacions sobre els tubs que ho requereixin: tallar, allargar, reparar…

 

Instal·lació elèctrica

Cables des de cada nota de l’orgue fins a la consola.

Instal·lació de l’escomesa elèctrica des del motor fins a la companyia elèctrica. responsabilitat de la Parròquia.

Nou cablejat dels salmers elèctrics i els electroimants, coordinat amb els instal-ladors voluntaris de la Parròquia. Instal·lació al taller, trasllat i ubicació definitiva.

Sistema electrònic de comandament de tots els registres i teclats, basat en el sistema MIDI, l’estàndard mundial de codificació digital. És una innovació que  ha estat possible gràcies a l’acció voluntària del mestre electrònic Xavi Viña.

Situació definitiva

L’orgue estarà situat a la nau principal de l’església, mirant a l’altar, a mà esquerra, sota l’arc que sostenen la primera i la segona columna. La caixa, estructura de fusta  construïda a Cubelles, serà l’element embellidor que protegirà el conjunt de tubs, i els elements mecànics necessaris per a fer-los sonar.

Davant de l’altar, a má dreta, estarà situada la consola, una estructura recoberta de fusta que conté tots els comandaments que utilitza l’organista per tocar. Són els teclats, el pedalier, i els registres.